Potenciál prostredia IKT
v školskej matematike II.
ÚVOD ZBORNÍK ABSTRAKTY AUTORI TIRÁŽ
Editor
PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
Recenzenti
prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
Katedra matematiky,
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
Katedra matematiky,
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Technická redaktorka
PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
Vydavateľ
Vydavateľstvo UK
Univerzita Komenského v Bratislave, 2010
Rozsah
133 strán A4
125 obrázkov
42 súborov s riešeniami úloh, videá a aplety
Náklad
100 kusov
Monotematická publikácia bola vydaná ako súčasť grantového projektu s názvom
"Školská matematika v prostredí IKT (MŠ SR KEGA 3/6021/08)"
Rukopisy príspevkov neprešli jazykovou korektúrou.
ISBN 978-80-223-2911-8