Potenciál prostredia IKT
v školskej matematike II.
ÚVOD ZBORNÍK ABSTRAKTY AUTORI TIRÁŽ
RNDr. Viliam Ďuriš, PhD.
Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre,
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.
Katedra matematiky a informatiky PdF, Trnavská univerzita v Trnave, Priemyselná 4, 918 43 Trnava
doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.
Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre,
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD.
Katedra matematiky, FPV ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
PaedDr. Lilla Koreňová PhD.
FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, CSc.
Katedra matematiky, FPV ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
Univerzita J. Selyeho v Komárne,
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
PaedDr. Milan Pokorný PhD.
Katedra matematiky a informatiky PdF,
Trnavská univerzita v Trnave, Priemyselná 4, 918 43 Trnava
RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.
Fakulta přírodovědně–humanitní a pedagogická,
Technická univerzita v Liberci,
Voroněžská 1329/13,461 17 Liberec 1
Mgr. Lucia Repiská
Katedra matematiky a informatiky PdF, Trnavská univerzita v Trnave,
Priemyselná 4, 918 43 Trnava
RNDr. Dušan Vallo, PhD.
Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre,
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
RNDr. Kitti Vidermanová, PhD.
Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre,
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
RNDr. Edita Vranková, PhD.
Katedra matematiky a informatiky PdF, Trnavská univerzita v Trnave,
Priemyselná 4, 918 43 Trnava
PaedDr. Júlia Záhorská, PhD.
Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre,
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
doc. PhDr. Oliver Židek, CSc.
Katedra matematiky a informatiky PdF, Trnavská univerzita v Trnave,
Priemyselná 4, 918 43 Trnava
PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
Račianska 59, 813 34 Bratislava
ISBN 978-80-223-2911-8