Potenciál prostredia IKT
v školskej matematike I.
ÚVOD ZBORNÍK ABSTRAKTY AUTORI TIRÁŽ
Editor
PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
Recenzenti
Mgr. Tibor Marcinek, PhD.
Mathematics Department, College of Science and Technology,
Central Michigan University, Mount Pleasant, MI
Doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Technická redaktorka
PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
Vydavateľ
Vydavateľstvo UK
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009
Rozsah
106 strán A4
67 obrázkov
57 súborov s riešeniami úloh
Náklad
100 kusov
Monotematická publikácia bola vydaná ako súčasť grantového projektu s názvom
"Školská matematika v prostredí IKT (MŠ SR KEGA 3/6021/08)"
Rukopisy príspevkov neprešli jazykovou korektúrou.
ISBN 978-80-223-2754-1