Na zaciatok
  Elektronická podpora vyučovania matematiky
  učivo geometrie na 1. stupni
  učivo geometrie na 2. stupni ZŠ
  uhol, jeho veľkosť, operácie s uhlami
  osová súmernosť a jej vlastnosti
  posunutie a jeho vlastnosti
  geometrické zadania
  geometria skladania papiera - pravidlá
  rovnostranný trojuholník
  pravidelný päťuholník
 
  Matematické prezentácie
  Potenciál prostredia IKT v školskej matematike I.
  Potenciál prostredia IKT v školskej matematike II.
  Školská matematika v prostredí IKT
  Bibliografické odkazy

WebMatika.sk

Obsah, technické a iné informácie

Animácie
12. 5. 2009

WebMatika.sk obsahuje animácie demonštračné aj interaktívne. Sú založené zväčša na platformách dynamických geometrických systémov a profesionálneho grafického systému, využívajú prvky virtuálneho a reálneho videa. Ovládanie je intuitívne a jednoduché. Slúžia na objasňovanie a vizualizáciu matematických základných a odvodených pojmov, štandardných i menej štandardných matematikých postupov (algoritmov). Interaktívne animácie možno využiť ako experimentálne prostredie.

Na bezproblémový priebeh flash animácií je potrebné mať inštalovaný Java Runtime from Sun. Vyskúšajte kliknúť na obrázok a spustiť animáciu.


Zadania (úlohy, cvičenia)
12. 5. 2009

Úlohy určené na vyriešenie (precvičovanie) sú označené logom "rúk vykonávajúcich konštrukciu". Zväčša sú vytvorené prostredníctvom C.a.R. V každej úlohe je ponuka konštrukčných nástrojov, ktoré môže riešiteľ úlohy využiť. V prípade správneho konštrukčného postupu a označenia výsledku bude riešiteľ o úspešnosti informovaný oznámením "Dobrá práca".


Prezentácie s matematickým obsahom
12. 5. 2009

V sekcii matematické prezentácie sú uvedené prezentácie viažuce sa k publikovaným príspevkom, ktoré zazneli na rôznych konferenciách a seminároch. Pre konkrétnejšiu predstavu o riešenej problematike odporúčame preštudovať priloženú stať označenú logom knihy.


Informácie o projekte
12. 5. 2009

www.webmatika.sk je súčasťou riešenia grantového projektu MŠ SR KEGA s názvom "Školská matematika v prostredí IKT" evidovaného pod registračným číslom 3/6021/08. Preto sú na stránke uvedené základné informácie o projekte, jeho cieľoch, priebehu riešenia a zaznamenaných výstupoch.


Užitočné linky (pri nefunkčnosti apletov)

Compass and Ruler (C.a.R.) - dynamický geometrický systém
12. 5. 2009

C.a.R. poskytuje nástroje na tvorbu interaktívnych geometrických výkresov. Pomocou virtuálneho pravítka a kružidla možno zostrojovať euklidovské konštrukcie s možnosťou dynamickej zmeny rezultátu konštrukcie podmienenej zmenou nezávislých vstupných prvkov úlohy.

Program možno používať bezplatne. Ďalšie užitočné informácie o programe a jeho vlastnostiach sa možno dozvedieť z publikovaných príspevkov a na domovskej stránke v nemeckej a anglickej verzii, a na stránke v slovenskej verzii.


Cabri geometria - dynamický geometrický systém
12. 5. 2009

Cabri geometria je vytvorená v dvoch základných verziách. Na riešenie planimetrických úloh je určená verzia Cabri IIPlus, na konštrukciu stereometrických úloh je zameraná Cabri 3Dv2. Obe modifikácie sú chránené licenciami, pričom je možné využiť 30-dňovú lehotu bezplatného používania. Pre bezproblémové prezeranie Cabri konštrukcií na webových stránkach je nutné mať nainštalovaný Plug-In

Ďalšie užitočné informácie o programe a jeho vlastnostiach sa možno dozvedieť z publikovaných príspevkov a na domovskej stránke.

animacie/pohyb_html.png
Download Cabri 3D Plugin.
Na interaktívnu prácu a prehliadanie animácií vytvorených v Cabri3D je potrebné mať inštalovaný Plug-in v2 2.1.2 (Vista/XP/2000/ME/98/NT4). Ak vidíte rotujúci dvanásťsten, inštalácia prebehla v poriadku. Vyskúšajte prostredníctvom stlačeného pravého tlačidla myši pohybovať nákresňou a meniť pohľad na teleso.


©2008 | Katarína Žilková | www.webmatika.sk | design w3 ikon MŠ SR KEGA 3/6021/08